මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම

මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email


මෙම සූරාහ්වේ ඉතිරි කොටස ඉන්ෂා අල්ලාහ් ඉක්මනින්ම බලාපොරොත්තු වන්න.