මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

1 සූරත් අල්-ෆාතිහා (ආරම්භය)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් (වැකි) 7 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
(1) අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (2) සියලු ප්‍රශංසා ලෝකයන් හි පරමාධිපති වූ අල්ලාහ්ට මය (3) අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විතය (4) විනිශ්චය දිනයේ රජුය (5) ඔබවම අපි නමදිමු ඔබගෙන්ම අපි උදව් පතමු. (6) අපට ඍජු මඟ පෙන්වනු මැනව (7) ඔබ කවරෙකුට ආශිර්වාද කළේ ද එම මාර්ගයයි. තමන් කෙරෙහි කෝපයට ලක්වූවන් හෝ මුළාවූවන්ගේ මාර්ගය නොව.ආමීන්