මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

82 සූරත් අල්-ඉන්ෆිතාර් (පිපිරීම)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 19 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) අහස පිපිරී ගිය විට (2) තවද තාරුකාවන් වැටී විසිරී ගිය විට (3) තවද සමුද්‍රයන් (එකිනෙක) මිශ‍්‍ර කරනු ලබන විට (4) තවද මිනී වළවල් (ඒ තුළ තැන්පත් කර ඇති මළ මිනී) පෙරළා දමනු ලබන විට. (5) සෑම ආත්මයක් ම තමන් ඉදිරිපත් කළ හා පසුව කළ දෑ දැන ගන්නවා ඇත. (6-8) අහෝ මිනිස! ඔහු කවර රූපයකින් නුඹව හැඩ ගැස්වීමට අභිමත වූ පරිදි නුඹව මවා නුඹව සකසා නුඹව සමානුපාතික කළ ගෞරවනීය නුඹගේ පරමාධිපති පිළිබඳව නුඹව මංමුළා කළේ කුමක් ද? (9) නො එසේය, නමුත් නුඹලා විනිශ්චය පිළිබඳ බොරු කරන්නෙහුය. (10-12) නියත වශයෙන්ම නුඹලා මත ගෞරවනීය ලේඛකයින් වන ආරක්ෂකයින් ඇත. ඔවුහු නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ දන්නෝය. (13) නියත වශයෙන්ම දැහැමියන් සුව සැපයෙහි ය. (14) තවද නියත වශයෙන්ම පාපිෂ්ඨයින් නිරයෙහි ය. (15) විනිශ්චය දිනයේ ඔවුහු එහි පිවිසිසෙන්නෝය. (16) තවද ඔවුන් එයින් සැඟවෙන්නන් නොවේ. (17-18) විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹව දැනුවත් කළේ කුමක් ද? පසුව විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹව දැනුවත් කළේ කුමක් ද? (19) එදින කිසිදු ආත්මයක් තවත් ආත්මයකට කිසිවකින් හිමිකම් නොපාන්නේය. එදින සියලු කරුණු අල්ලාහ් වෙත ය.