මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

86 සූරත් අත්-තාරික් (තාරකාව)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 17 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-3) අහස මත ද තාරික් මත ද දිවුරමින් තාරික් යනු කුමක් දැයි නුඹට දැනුම් දුන්නේ කුමක් ද? (එය) අඳුර පසාරු කරමින් බැබළෙන තාරකාව කි. (4) නිරීක්ෂකයෙකුගෙන් තොරව කිසිදු ආත්මයක් නොමැත. (5-7) මිනිසා තමන් මවනු ලැබුවේ කුමකින් දැයි සිතා බලත්වා, කොන්ද හා පපු පෙදෙස අතරින් පිටවන, විදින ජලයෙන් ඔහු මවනු ලැබුවේය. (8) සැබැවින්ම ඔහු නැවත ඔහුව ගෙන්වා ගැනීමට ශක්තිවන්තයා ය. (9) රහස්‍ය දෑ පිරික්සනු ලබන දින (10) එවිට කිසිදු බලයක් හෝ කිසිදු උදව් කරුවෙකු හෝ ඔහුට නොමැත. (11-12) තවද (වර්ෂාව නැවත) නැවත ලබා දෙන ස්වභාවයෙන් යුත් අහස මත ද පැළීම් ස්වභාවයෙන් යුත් මහපොළොව මත ද දිවුරමින් (13-14) සැබැවින්ම එය තීරණාත්මක වදන කි. තවද එය සරදමක් නොවේ (15-16) සැබැවින්ම ඔවුන් කුමන්ත්‍රණයක් කුමන්ත්‍රණය කරති. මම ද සැලසුමක් සැලසුම් කරමි. (17) එබැවින් ප්‍රතික්ෂේපකයින්ට නුඹ අවකාශය දෙනු. තවද ඔවුනට ස්වල්ප කලකට අවකාශය සලසා දෙනු.