මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

87 සූරත් අල්-අඃලා (අති උත්කෘෂ්ට)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 19 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-5) මවා සැකසූ ද නිර්ණය කර මඟ පෙන්වූ ද නුඹගේ උත්කෘෂ්ට පරමාධිපතිගේ නාමය පිවිතුරු කරනු. තවද ඔහු තණ බිම් පිට කර පසුව එය (වියැළුණු) කළු පැහැති ඉපැනලි බවට පත් කළේය. (6-7) අපි ඔබට මතුවට පාරායනා කර පෙන්වන්නෙමු. අල්ලාහ් අභිමත වූ දෑ හැර (වෙන කිසිවක්) නුඹ අමතක නොකරන්නෙහිය. සැබැවින්ම ඔහු සැඟවුණු දෑ ද ප්‍රකට දෑ ද දන්නා ය. (8) තවද අපි පහසුව වෙත නුඹට පහසු කරවන්නෙමු. (9) එබැවින් සිහිපත් කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වේ නම්, නුඹ (කුර්ආනය මගින්) සිහිපත් කරනු. (10) කවරෙකු බිය වන්නේ ද ඔහු සිහිපත් කර ගනු ඇත. (11-13) තවද අභාග්‍ය වන්තයා එය වළක්වා ගනී. ඔහු මහත් (නිරයේ) ගින්නට පිවිසෙයි. පසුව ඔහු එහි මරණයට පත් නොවෙයි. ජීවත් ද නොවෙයි. (14-15) සැබැවින්ම (කුර්ආනයේ උපදෙස මගින්) පිවිතුරු කර ගත් අය ජයග්‍රහණය කළේය. තවද ඔහු තම පරමාධිපතිගේ නාමය සිහිපත් කර පසුව සලාතය ද ඉටු කළේය. (16-17) නමුත් නුඹලා මෙලොව ජීවිතය තෝරා ගන්නෙහුය. (මෙලොව ජීවිතයට වඩා) මතුලොව උතුම් ය. තවද සදා පවතින්නකි. (18-19) සැබැවින්ම මෙය ඉබ්‍රාහීම් හා මූසාගේ ලේඛන වන මුල් ලේඛනයන්හි (සඳහන්ව) ඇත.