මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

90 සූරත් අල්-බලද් (නගරය)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 20 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-3) නැත, නුඹ මෙම නගරයේ රැඳී සිටිය දී මෙම නගරය (මක්කාහ්ව) මත ද පියා හා ඔහු ජනිත කළ දෑ මත ද දිවුරමි. (4) සැබැවින්ම අපි මිනිසාව දැඩි වෙහෙසෙහි මැව්වෙමු. (5-7) ඔහු කෙරෙහි කිසිවෙකු බලය නොයොදවනු ඇතැයි ඔහු සිතන්නේ ද? මම අධික වශයෙන් ධනය නාස්ති කළෙමි යැයි ඔහු පවසයි. ඔහුව කිසිවෙක් නොදුටුවේ යැයි ඔහු සිතන්නේ ද? (8-9) අපි ඔහුට ඇස් දෙක ද දිව ද දෙතොල් ද ඇති නොකළෙමු ද? (10) තවද අපි ඔහුට (හොඳ, නරක යන) මාවත් දෙක වෙත මඟ පෙන්වූයෙමු. (11-16) එනමුත් ඔහු අකබාව තරණය නොකළේය. අකබාව යනු කුමක්දැයි නුඹව දැනුවත් කළේ කුමක්ද? (එය) වහලෙකු නිදහස් කිරීම හෝ සාගින්නෙන් යුත් දිනක සමීපකම් ඇති අනාථයෙකුට හෝ අසරණ වූ දුගියෙකුට ආහාර සැපයීම වේ. (17-18) පසුව ඔහු විශ්වාස කර ඉවසීම පිළිබඳ එකිනෙකාට උපදෙස් දෙමින් කරුණා දයාව පිළිබඳව ද එකිනෙකාට උපදෙස් දුන් අය අතුරින් කෙනෙක් විය. ඔවුහුමය දකුණත පාර්ශවයින් වන්නේ. (19-20) තවද අපගේ වදන් ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් වන ඔවුහුමය වමත් පාර්ශවයෝ වන්නෝ. ඔවුන් හට මොළවන ලද (නිරයේ) ගින්න ඇත.