මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

91 සූරත් අෂ්-ෂම්ස් (සූර්යයා)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 15 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-8) හිරු හා එහි ප්‍රභාව මත ද සඳු එය පසුපසින් හඹා එන විට ඒ මත ද දහවල එය ඔප්නංවන විට එය මත ද රාත්‍රිය එය ආවරණය කරන විට එය මත ද අහස හා එය ගොඩ නැගූ දෑ මත ද පොළොව හා එය ව්‍යාප්ත කළ දෑ මත ද ආත්මය හා එය සැකසූ දෑ මත ද දිවුරමින්, ඔහු (ආත්මය වන) එයට එහි නපුර ද එහි බැති බාවය ද ප්‍රවිශ්ට කළේය. (9-10) සැබැවින්ම කවරෙක් එ(ම ආත්ම)ය පවිත්‍ර කර ගත්තේ ද ඔහු ජය ලැබීය. කවරෙක් එය පාපයෙහි ගිල් වූයේ ද ඔහු පරාජයට පත් විය. (11) සමූද් ජනයා තම සීමාව ඉක්මවා යමින් (එය) බොරු යැයි පැවසුවෝය. (12-13) ඔවුන්ගේ අභාග්‍යවන්තයා නැගී සිටි විට, මෙය අල්ලාහ්ගේ ඔටු දෙනය (මෙයට හිංසා නොකරනු) යැයි ද උගේ පැන් ස්ථානය (පැන් බීමෙන් නොවළක්වන්න) යැයි ද අල්ලාහ්ගේ දූතයා පැවසුවේය. (14-15) එවිට ඔවුහු ඔහුව බොරු කළෝය. පසුව උගේ නහර කපා දැමුවෝය. එබැවින් ඔවුන්ගේ පරමාධිපති ඔවුන්ගේ පාපය හේතුවෙන් ඔවුන් මත වේදනාව පහළ කර සුනු විසුණු කළේය. එමෙන්ම ඔවුන්ව සමතලා කර දැමුවේය. තවද ඔවුන්ගේ අවසන් තත්ත්වය පිළිබඳව ඔහු බියවන්නේ නැත.