මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

92 සූරත් අල්-ලෙයිල් (රාත්‍රිය)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 21 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-3) රාත්‍රිය ආවරණය වන විට ඒ මත ද දහවල හෙළි වන විට ඒ මත ද පිරිමිය හා ගැහැණිය මැවූ දෑ මත ද දිවුරමින්. (4) නියත වශයෙන්ම නුඹලාගේ උත්සාහයන් විවිධය. (5-7) එහෙයින් පරිත්‍යාග කර බියබැතිමත් වී යහපත ගෙන සත්‍යය කළ කෙනෙකු වූ කලී, අපි ඔහුට පහසුව වෙතට පහසු කරන්නෙමු. (8-10) මසුරු වී (අල්ලාහ්ව) නොසලකා හැර යහපත ගෙන අසත්‍යය කළ කෙනෙකු නම්, අපි ඔහුව දුෂ්කරතාව වෙතට පහසු කරන්නෙමු. (11) තවද ඔහු (නිරයට) ඇද වැටුණු විට ඔහුගේ ධනය ඔහුට ප්‍රයෝජනය ගෙන දෙන්නේ නැත. (12-13) නියත වශයෙන්ම අප වෙතය යහමඟ ඇත්තේ. තවද නියත වශයෙන්ම අප හට ය එලොව හා මෙලොව ඇත්තේ. (14) එහෙයින් මම නුඹලාට ඇවිළෙන ගින්න පිළිබඳව අනතුරු අඟවන්නෙමි (15-16) පිටු පා අසත්‍යය කළ අභාග්‍යවන්තයා හැර වෙන කිසිවෙක් එහි නොපිවිසෙන්නේය. (17-18) තවද සැබැවින්ම අපි තම වස්තුව පිරිනමා පිවිතුරු වන බිය බැතිමත් අයව මුදවා ගන්නෙමු. (19-21) තම අසළ තිබී පිරිනමනු ලැබූ කිසිදු සම්පතක් උත්තරීතර තම පරමාධිපතිගේ තෘප්තිය අපේක්ෂාවෙන් මිස (වෙන) කිසිවෙකු වෙනුවෙන් නොවීය. තවද ඔහු තෘප්තියට පත්වනු ඇත.