මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

93 සූරත් අල්-ලුහා (පෙරවරුව)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 11 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-2) පෙරවරුව මත ද රාත්‍රිය (දහවල) ආවරණය කරන විට ඒ මත ද දිවුරමින් (3) නුඹගේ පරමාධිපති නුඹව අතහැර දැමුවේ නැත. එමෙන්ම ඔහු කෝප වූයේ ද නැත. (4) තවද ආරම්භයට වඩා අවසානය නුඹට යහපත් ය. (5) තවද නුඹගේ පරමාධිපති නුඹට මතුවට පිරිනමනු ඇත. එවිට නුඹ තෘප්තියට පත් වනු ඇත. (6-8) ඔහු නුඹව අනාථයෙකු ලෙස දුටුවේය. එවිට ඔහු රැකවරණය දුන්නේය. තවද නුඹව අතරමංවූවෙකු ලෙස දුටුවේය. එවිට ඔහු මඟ පෙන්වූයේය. තවද ඔහු නුඹව අවශ්‍යතාව ඇත්තෙකු ලෙස දුටුවේය. එවිට ඔහු ස්වයංපෝෂිත කළේය. (9-11) එහෙයින් අනාථයාට පීඩා නොකරනු. තවද අයදින්නාව පලවා නොහරිනු. තවද නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ආශිර්වාදයන් ගැන නුඹ පවසනු.