මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

94 සූරත් අලම් නෂ්රහ් (අපි විවර නොකළෙමු ද)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 8 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) අපි නුඹගේ හදවත නුඹට පුළුල් නොකළෙමු ද? (2-3) නුඹේ පිට තලමින් තිබූ නුඹගේ බර අපි නුඹගෙන් (අහකට) නොතැබුවෙමු ද? (4) තවද නුඹේ කීර්තිය අපි නුඹට උසස් කළෙමු. (5-6) එබැවින් නියත වශයෙන්ම දුෂ්කරතාවය සමඟ පහසුව ඇත. සැබැවින්ම දුෂ්කාරතාවය සමඟ පහසුව ඇත. (7-8) නුඹ (නුඹගේ ලෞකික කටයුතු) අවසන් කළ විට (මතුලොව කටයුතු සඳහා) නැගී සිටිනු. තවද නුඹගේ පරමාධිපති වෙත යොමු වනු.