මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

95 සූරා අත්-තීන් (අත්තික්කා)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 8 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-3) අත්තික්කා හා ඔලිව් (ගස්) මත ද සිනායි කන්ද මත ද අභයදායී මෙම නගරය මත ද දිවුරමින් (4-5) සැබැවින්ම අපි මිනිසාව ඉතා අලංකාර හැඩයකින් මැව්වෙමු. පසුව පහත්වූවන්ගෙන් වඩා පහත් වු අයෙකු බවට අපි නැවත පත් කළෙමු. (6) නමුත් විශ්වාස කර යහකම් කළවුන් හැර (අනෙකුත් අය වන) ඔවුනට විසන්ධි කිරීමකින් තොරව ප්‍රතිඵල ඇත. (7-8) එබැවින් ඉන්පසුව විනිශ්චය බොරු යැයි නුඹට පැවසුවේ කුමක් ද? විනිශ්චකරුවන්ගෙන් මහා විනිශ්චයකරු අල්ලාහ් නොවේද?