මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

96 සූරත් අල්-අලක් (ලේ කැටිය)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 19 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) මැවූ නුඹගේ පරමාධිපතිගේ නාමයෙන් කියවනු (2) ඔහු මිනිසාව ලේ කැටියෙන් මැව්වේය. (3-5) පැනෙන් ඉගැන් වූ අති ගෞරවනීය නුඹගේ පරමාධිපතිගේ නාමයෙන් කියවනු. ඔහු මිනිසාට තමන් නොදැන සිටි දෑ ඉගැන්නුවේය. (6-8) නොඑසේය, නියත වශයෙන්ම මිනිසා සීමාව ඉක්මවා යන්නේය. තමන් ස්වාධීන යැයි ඔහු සිතන්නේය. නියත වශයෙන්ම නැවත හැරී යනුයේ නුඹගේ පරමාධිපති වෙතය. (9-10) ගැත්තා සලාතය ඉටු කරන විට ඔහුව වළක්වන අයව නුඹ දුටුවෙහිද? (11-12) ඔහු යහමඟෙහි සිටීම හෝ බියබැතිමත් භාවය පිළිබඳ අණ කර සිටීම නුඹ දුටුවෙහිද? (13) තවද ඔහු (සත්‍යය) බොරු කර පිටුපෑම නුඹ දුටුවෙහි ද? (14) නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ් දකින්නේ යැයි ඔහු නොදැන සිටියේද? (15-16) නොඑසේය, ඔහු එයින් නොවැළකුණේ නම් අපි ඉදිරි නළල් කෙස් රොදින් (ඔහුව) ඇදගෙන එන්නෙමු. එනම්, වැරදි කරමින් ද බොරුකරමින් ද සිටි (ඔහුගේ) නළල් කෙස් රොදිනි. (17-18) එබැවින් ඔහු ඔහුගේ කැඳවුම් කරුවන්(වන උදව්කරුවන්)ව කැඳවත්වා, මතුවට අපි ද අපගේ (නිරයේ භාරකාර මලක්වරුන් වන) සබානියාවරුන්ව කැඳවන්නෙමු. (19) නොඑසේය, නුඹ (නුඹගේ කඳවුම්කරු වන) ඔහුට අවනත නොවනු. නුඹගේ (පරමාධිපතිට) සජදා කරනු. තවද ඔහුට සමීප වනු.