මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

97 සූරත් අල්-කද්ර් (බලය)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 5 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) නියත වශයෙන්ම අපි එය බලගතු රාත්‍රියෙහි පහළ කළෙමු. (2-3) බලගතු රාත්‍රිය කුමක්දැ යි නුඹව දැනුවත් කළේ කුමක්ද? බලගතු රාත්‍රිය මාස දහසකට වඩා උතුම්ය. (4) මලක්වරු හා මහා ආත්මය (ජිබ්රීල්) තම පරමාධිපතිගේ අනුමැතියෙන් සෑම කරුණක්ම ගෙන එහි පහළ වන්නේය. (5) ශාන්තියයි ! එය අරුණෝදය උදාවන කාලය තෙක් පවතියි.