මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

99 සූරත් අස් සිල්සාල් (කම්පනය)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 8 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) මහපොළොව එහි කම්පනයෙන් කම්පනය කරනු ලැබූ විට (2) මහපොළොව එහි ඇති බර බැහැර කළ විට (3) එයට කුමක් වී ඇත්දැ යි මිනිසා පවසයි. (4-5) එදින සැබැවින්ම නුඹේ පරමාධිපති එයට දැනුම් දුන් බවට එය එහි තොරතුරු පිළිබඳ දන්වා සිටියි. (6) එදින තම ක්‍රියාවන් දැක ගනු පිණිස ජනයා කණ්ඩායම් වශයෙන් පිටත්ව පැමිණෙයි. (7) එහෙයින් කවරෙක් අනුවක් තරම් ප්‍රමාණයකින් යහපතක් කර ඇත්තේ ද ඔහු එය දැක ගනී. (8) කවරෙක් අනුවක් තරම් ප්‍රමාණයකින් අයහපතක් කර ඇත්තේද ඔහු එය දැක ගනී.