මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

100 සූරත් අල්-ආදියාත් (දිව යන අශ්වයින්)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 11 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) හති දමමින් වේගයෙන් දිව යන අශ්වයින් මත දිවුරමින් (2) කුර ගැටීමෙන් ගිනි පුපුරු නංවන අශ්වයින් මතද (3) තවද අලුයමෙහි ආක්‍රමණය කරන අශ්වයින් මතද දිවුරමින් (4-5) එවිට එමගින් උන් දූවිලි නංවමින් කණ්ඩායම් වශයෙන් (සතුරන්) මැදට පිවිසෙති. (6-8) නියත වශයෙන්ම මිනිසා තම පරමාධිපතිට ගුණමකුය. තවද ඇත්තෙන්ම ඔහු එයට සාක්ෂිකරුවෙක් වේ. තවද ඇත්තෙන්ම ඔහු වස්තුවට දැඩි ලෙස ඇලුම් කරන්නෙක් වේ. (9) නමුත් මිනීවළවල් තුළ ඇති දෑ පිට කරනු ලබන වග ඔහු නොදන්නේ ද? (10) තවද හදවත් තුළ ඇති දෑ හෙළි කරනු ලබන වග (ඔහු නොදන්නේ) ද? (11) නියත වශයෙන්ම එදින ඔවුන්ගේ පරමාධිපති ඔවුන් පිළිබඳව සර්ව ප්‍රඥාවන්තය