මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

101 සූරත් අල්-කාරිආ (කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 11 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-3) කම්පනය ඇති කරන සිදුවීමකි. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම කුමක් ද? කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම කුමක්දැ යි නුඹට දැනුම් දුන්නේ කුමක්ද? (4) තවද එදින මිනිසා විසිරී ගිය මෙරුන් මෙන් පත් වනු ඇත. (5) තවද කඳු පීරනු ලැබූ පුළුන් මෙන් පත් වනු ඇත. (6-7) එබැවින් තම තුලාව බරින් වැඩි වූ අය නම්, ඔහු තෘප්තිමත් ජීවිතයෙහි පසු වෙයි. (8-9) තවද තම තුලාව බරින් සැහැල්ලු වී ගිය අය නම්, ඔහුගේ වාසස්ථානය හාවියා වේ. (10-11) තවද එය (හාවියා) කුමක්දැ යි ඔබව දැනුවත් කළේ කුමක්ද? (එය) දැඩි උෂ්ණයෙන් යුත් ගින්නකි.