මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

102 සූරත් අත්-තකාසුරු (අධික ලෙස සෙවීම)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 8 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-2) නුඹලා මිනීවළවල් හමුවන තුරු තරඟ වදිමින් අධික ලෙස සෙවීම (අල්ලාහ්ව සිහිපත් කිරීමෙන්) නුඹලාව වෙනතකට යොමු කර ඇත. (3-4) එසේ නොව නුඹලා මතු දැන ගන්නෙහුය. යළි එසේ නොව නුඹලා මතු දැන ගන්නෙහුය. (5-6) එසේ නොව නුඹලා ස්ථාවර දැනුම දැන ගන්නෙහු නම්, නුඹලා නිරය දකිනු ඇත. (7) පසුව නුඹලා එය තිරසාර ලෙස දකිනු ඇත. (8) තවද එදින නුඹලා (භුක්ති වින්දා වූ) සැප සම්පත් පිළිබඳව විමසනු ලබනු ඇත.