මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

103 සූරත් අල්-අස්ර් (කාලය)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 3 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-3) කාලය මත දිවුරා පවසමි. (සත්‍යය) විශ්වාස කර දැහැමි ක්‍රියාවන් ඉටු කර සත්‍ය පිළිබඳ එකිනෙකාට උපදෙස් දී ඉවසීම පිළිබඳවද එකිනෙකාට උපදෙස් දුන් අය හැර (සෙසු) මිනිස් වර්ගයා අලාභයෙහි සිටිති.