මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

104 සූරත් අල්-හුමසා (දොස් පවරන්නා)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 9 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-2) දොස් නගන අපහාස කරන සෑම කෙනෙකුටම විනාශය අත් වේවා! ඔහු ධනය රැස් කොට එය ගණන් කරන්නෙක්ය. (3) නියත වශයෙන්ම ඔහුගේ ධනය ඔහුව සදාකල් ජීවත් කරනු ඇතැ යි ඔහු සිතයි. (4-7) එසේ නොව සැබැවින්ම ඔහු හුතමාවෙ හි හෙළනු ලබයි. හුතමාව යනු කුමක්දැ යි නුඹලාව දැනුවත් කළේ කුමක්ද? එය අල්ලාහ්ගේ අවුළනු ලැබූ ගින්නය. එය සිත් මත එබිකම් කරයි. (පසාරු කරයි) (8-9) සැබැවින්ම එය උස් කුලුනු තුළ සිටින, ඔවුන්ව වටකර ගන්නකි.