මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

105 සූරත් අල්-ෆීල් (ඇතා)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 5 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) නුඹගේ පරමාධිපති ඇත් සේනාව සමඟ කටයුතු කළේ කෙසේදැ යි නුඹ නුදුටුවෙහිද? (2) ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය මුළා කිරීමෙහි පත් නොකළේද? (3) තවද ඔහු ඔවුන් මත රංචු වශයෙන් කුරුල්ලන් එව්වේය. (4-5) උන් ඔවුන් මත පුළුස්සන ලද මැටිවලින් වූ ගල් හෙළුවේය. එවිට ඔවුන්ව කා දමන ලද පිදුරු මෙන් ඔහු පත් කළේය.