මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

106 සූරත් කුරෙයිෂ් (කුරෙයිෂ්වරු)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 4 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) කුරෙයිෂ්වරුන් වෙත ඇල්ම ඇති කිරීම වෙනුවෙන් (2) ශීත හා ග්‍රීෂ්ම ඍතුවන් හි (ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා) තවලමෙහි යෑමට ඔවුන්ට ඇල්ම ඇති කිරීම වෙනුවෙන් ද (3) එබැවින් මෙම නිවසේ පරමාධිපතිට ඔවුන් නැමදුම් කරත්වා (4) කුසගින්නෙන් (සිටි) ඔවුනට ආහාර පිරිනමා බියෙන් (සිටි) ඔවුනට ඔහු ආරක්ෂාව පිරිනැමුවේය.