මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

107 සූරත් අල්-මාඌන් (අල්ප වස්තූන්)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 7 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) දහම පිළිබඳ බොරු කරන අයව නුඹ දුටුවෙහි ද (2-3) එනම් ඔහු කවරෙක්ද යත් අනාථයාව පලවා හරියි. තවද දුප්පතාගේ ආහාරය (ඔහුට ලබා දීම) පිළිබඳව දිරි නොගන්වයි. (4-7) එමෙන්ම සලාතය ඉටු කරන්නන් හට විනාශය අත් වේවා! ඔවුහු කවරහු ද යත් ඔවුහු තමන්ගේ සලාතය පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන්නෝ නොවූහ. අන් අයට පෙන්වා (පුරසාරම් දොඩ)න්නන් වූහ. නොවටිනා අල්ප වස්තූන් (පිරි නැමීම) පවා වළක්වන්නෝ වූහ.