මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

109 සූරත් අල්-කාෆිරූන් (දේව ප්‍රතික්ෂේපකයෝ)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි.ආයාත් 6 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) අහෝ දේව ප්‍රතික්ෂේපකයිනි, (2-3) නුඹලා නමඳින දෑ මම නොනමඳිමි. තවද නුඹලා ද මා නමඳින දෑ නමඳින්නන් නොවන්නෙහුය. (4-5) තවද නුඹලා නැමඳූ දෑ මම නමදින්නෙක් නොවූයෙමි. මා නමඳින දෑ නුඹලා ද නමඳින්නෝ නොවූහ. (6) නුඹලාට නුඹලාගේ දහමය. මට මාගේ දහමය.