මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

111 සූරත් අල්-මසද් (රට ඉඳි කෙඳි)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 5 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) අබූ ලහබ්ගේ දෑත් විනාශ වේවා ! ඔහු ද විනාශ වේවා ! (2) ඔහුගේ ධනය ද ඔහු ඉපැයූ දෑ ද ඔහුට ඵලක් ගෙන දුන්නේ නැත. (3-5) මතුවට ඔහු ද ඔහුගේ බිරිය ද අග්නි ජාලාවෙන් යුත් ගින්නට පිවිස දැවෙති. ඇයගේ ගෙලෙහි රට ඉඳි කෙඳිවලින් යුත් කඹයකි.