මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

112 සූරත් අල්-ඉක්ලාස් (චිත්ත පාරිශුද්ධිය)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 4 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) (නබි මුහම්මද්) පවසනු. ඔහු එනම් අල්ලාහ් ඒකීයය (2) අල්ලාහ් ස්වාධීනය (3) ඔහු ජනිත නොකළේය. තවද ජනිත කරනු නොලැබුවේය (4) තවද ඔහුට සමාන කිසිවෙකු නොවීය.