මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

113 සූරත් අල්-ෆලක් (අරුණෝදය)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 4 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) (නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. අරුණෝදයේ පරමාධිපතිගෙන් මම ආරක්ෂාව පතමි. (2) ඔහු මැවූ දෑහි හානියෙන් ද (3) තවද අඳුර විහිදුණු විට එහි හානියෙන් ද (4) තවද ගැට මත පිඹින්නියන්ගේ හානියෙන්ද (5) ඊර්ෂ්‍යා කරන්නා ඊර්ෂ්‍යා කළ විට එහි හානියෙන්ද