මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

114 සූරත් අන්-නාස් (මිනිසුන්)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි.ආයාත් 6 කි.
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-3) (නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. මිනිසුන්ගේ දෙවියා වූ ද මිනිසුන්ගේ රජු වූ ද මිනිසුන්ගේ පරමාධිපතිගෙන් මම ආරක්ෂාව පතමි. (4-6) (නබි මුහම්මද්) පවසනු. සිත් තුළ කුතුහලයන් ඇති කරන ජින්නුන්ගෙන්ද මිනිසුන්ගෙන්ද වූ කිලිටි කුකුස් ඇතිකරන්නාගේ හානියෙන් (ආරක්ෂාව පතමි.)