මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

01. අල්-ෆාතිහා (ආරම්භය)
02.අල්-බකරා (එළදෙන)
03. ආලු ඉම්රාන් (ඉම්රාන්ගේ කුඩුම්භය)
04. සූරත් අන්-නිසා (කාන්තාවෝ)
78.අන්-නබඋ (ආරංචිය)
79.අන්-නාසිආහ් (තදින් ගලවන්නෝ)
80.අබස (රවා බැලුවේය)
81.අත්-තක්වීර් (හකුළුවීම)
82.අල්-ඉන්ෆිතාර් (පිපිරීම)
83.අල්-මුතෆ්ෆිෆීන් (කිරුම් මිණුම් වල වංචා කරන්නෝ)
84.අල්-ඉන්ෂිකාක් (පැළීම)
85.අල්-බුරූජ් (තාරකාවන්)
86.අත්-තාරික් (තාරකාව)
87.අල්-අඃලා (අති උත්කෘෂ්ට)
88.අල්-ඝාෂියා (ආවරණය කරන දෑ)
89.අල්-ෆජ්ර් (අරුණෝදය)
90.අල්-බලද් (නගරය)
91.අෂ්-ෂම්ස් (සූර්යයා)
92.අල්-ලෙයිල් (රාත්‍රිය)
93.අල්-ලුහා (පෙරවරුව)
94.අලම් නෂ්රහ් (අපි විවර නොකළෙමු ද)
95.සූරා අත්-තීන් (අත්තික්කා)
96.අල්-අලක් (ලේ කැටිය)
97.අල්-කද්ර් (බලය)
98.අල්-බය්යිනාත් (පැහැදිලි සාධකය)
99.අස් සිල්සාල් (කම්පනය)
100.අල්-ආදියාත් (දිව යන අශ්වයින්)